දේශීය නිපැයුම් කිහිපක් සදහා මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා සන්නාම සහතිකය

9

මෙරට නිෂ්පාදනය කෙරෙන තවත් දේශීය නිපැයුම් කිහිපක් සදහා මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා සන්නාම සහතිකය පිරිනමා තිබෙනවා.

ඒ ඊයේ කොළඹ පැවති උත්සවයකදීයි.

කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය සහ ඊට අනුබද්ධ ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් මෙම මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන අතර ඒ යටතේ යි මෙම සන්නාම සහතිකය පිරිනමා ඇත්තේ.

මීට අමතරව මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා සන්නාමය අපේක්ෂාවෙන් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඒ පිලිබදව ද ඉදිරියේදි සලකා බැලීමට නියමිතයි.

Your Comments