දේශීය කිරි නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම සඳහා අවධානය

8

දේශීය කිරි නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම සඳහා අවධානය යොමු කර ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඒ අනුව මහා පරිමාණ ගොවිපල ඇති කිරීමට ප්‍රධාන වැවිලි සමාගම් තුනක් සමඟ සාකච්ඡා ආරම්භ කළ බවයි එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

නව ව්‍යාපෘතිය යටතේ වසර 3 ක් තුළ දිනකට කිරි ලීටර ලක්ෂයක් නිෂ්පාදනය කිරීම අරමුණයි.

ඒ සඳහා ගවයින් 4,500 දෙනෙකු ආනයනය කිරීමට අදාළ වැවිලි සමාගම් එකඟතාව පළ කර ඇති බව ද සඳහන්.

Your Comments