දරුවන් වෙනුවෙන් නෙස්ට්ලේ සමාගමෙන් මිලියන 10ක ත්‍යාග

13

දරුවන් 10 දහසක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 10ක ත්‍යාග පිරිනැමීමට නෙස්ට්ලේ සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා.

 

වසංගත කාල සීමාව තුළ දුරස්ථ අධ්‍යාපන කටයුතු සහ ක්‍රියාශීලි දිවි පැවැත්ම වෙනුවෙන් උපකාර වන ත්‍යාග ඒ යටතේ පිරිනැමෙන බවයි නෙස්ට්ලේ සමාගම තීරණය කලේ.

මයිලෝ සන්නාමය යටතේ අප්‍රේල් දක්වා සෑම සතියකම පැවැත්වෙන දිනුම් ඇදීමෙන් දරුවන් දහස බැගින් ජයග්‍රාහකයන් ලෙස නම් කිරිමට කටයුතු සුදානම් කර තිබෙනවා.

මේ පිලිබද තව දුරටත් කරුණු දක්වන නෙස්ලේ ලංකා සමාගමේ උප සභාපති බන්දුල එගොඩගේ මහතා.

Your Comments