තේ මිලෙහි වර්ධනයක්

10

පසුගිය ජනවාරි මාසයේ මෙරට තේ මිලෙහි කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.

 

ජනවාරි මාසයේ තේ කිලෝ ග්‍රෑමයකට රුපියලල් 645යි ශත 2 ක සාමාන්‍ය මිලක් හිමිව ඇති බව සඳහන්.

එය පසුගිය වසරේ ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂව රුපියල් 56යි ශත 17ක වර්ධනයක්.

Your Comments