ඩොලරය ඉහළට

6

අද (17) දින එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල රු. 201.75 ක් ලෙස වාර්තා වනවා.

ඒ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව.

වාර්තා ගත ලෙස අද දින ඩොලරයක ගැනුම් මිල ද ඉතිහාසයේ ඉහළම මට්ටමට පැමිණෙමින් තිබෙනවා.

ගැනුම් මිල දැක්වෙන්නේ රු. 197.58 ක් ලෙසයි.

මහ බැංකු විනිමය අනුපාතයන්ට අනුව මීට පෙර ඩොලරයක් සඳහා වූ ඉහළ විකුණුම් මිල 2020 අප්‍රේල් 09 දින වාර්තා වුන අතර එය රු. 200.47 ක් ලෙසින් සටහන් වුනා.

Your Comments