ජුනි මාසයට සාපේක්ෂව ජුලි මාසයේ ඇඟලුම් අපනයනයේ සියයට 12.1ක වර්ධනයක්

7

මෙරට ඇඟලූම් අපනයනය පසුගිය ජුනි මාසයේදී, පෙර වසරට සාපේක්ෂව සියයට 12.1කින් වර්ධනය වී තිබෙනවා.
යුරෝපා සංගමය ඇතුළු අනෙකුත් වෙළඳපොළ වෙත ඇඟලූම් අපනයනය ඉහළ යාම එම වර්ධනයට හේතුවයි.
ජුනි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාව ඇඟලූම් අපනයනයෙන් ඉපයූ ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 427ක්.

Your Comments