ජාතික වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියකට කඩිනම් අවධානය

8

ජාතික වෙළෙඳ ප්‍රතිපත්තියක් සැකසීම කඩිනම් කිරීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

වසර ගණනාවක් තුළ නිසි වෙළෙඳ ප්‍රතිපත්තියක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් රාජතාන්ත්‍රික වශයෙන් මෙරට නිෂ්පාදකයින් හා අපනයනකරුවන්ට සිදුවී ඇති අලාභ හා ඒ තුළින් මෙරටට ගිළිහුනු වෙළෙඳ අවකාශයන් ඉතා ඉහළ බවයි සඳහන් වන්නේ.

ඒ අනුව, කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය පරිදි ආරම්භ කර ඇති ජාතික වෙළෙඳ ප්‍රතිපත්තිය සකස් කිරීම සඳහා වු විද්වත් කමිටුව වෙළෙද අමාත්‍යාංශයේ දි රැස් වී තිබෙනවා.

දේශීය නිෂ්පාදකයා දිරිගන්වමින් අපනයන අංශයේ සංවර්ධනය අරමුණ අරමුණු කර ගනිමින් ජාතික වෙළෙද ප්‍රතිපත්තියක් කඩිනමින් සකස් කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.

ජනාධිපතිවරයා විසින් දේශීය නිෂ්පාදකයින් දිරිගන්වමින් අපනයන කාර්යය දියුණු කිරීමට විශේෂ අවධානය යොමු කර ඇති අතර ඒ අනුව වෙළෙද ප්‍රතිපත්තිය සකස් කර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙන බවයි විෂය භාර අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ.

Your Comments