චීනය සහ ඉන්දියාව සමඟ විනිමය හුවමාරු පහසුකම් වැඩසටහන්

16

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිතය ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් චීනය සහ ඉන්දියාව සමඟ මෑතකදීම විනිමය හුවමාරු (currency swap) පහසුකම් වැඩසටහන් සඳහා යොමු වීමට ශ්‍රී ලංකා රජය පියවර ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

මුදල් අමාත්‍යංශ ආරංචි මාර්ග පවසන පරිදි චීන මහ බැංකුව සහ ඉන්දීය සංචිත බැංකුව වෙතින් මෙම විනිමය හුවමාරු පහසුකම් ලබා ගැනීමට නියමිතව ඇත .

චීන මහ බැංකුවෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1.5 ක් වසර තුනක කාලයකින් ගෙවීම් කටයුතු කෙරෙන ලෙසට සහ ඉන්දීය සංචිත බැංකුවෙන් ඩොලර් බිලියන 1 ක් වසරක කාලයක් වෙනුවෙන් ලබා ගැනෙනු ලැබේ .

ස්ථාවර විදේශ විනිමය සංචිත තත්ත්වයක් සුරක්ෂිත කර ගනිමින්, ප්‍රමාණවත් කෙටිකාලීන විදේශ විනිමය ද්‍රවශීලතාවයක් පවත්වා ගැනීම මෙම මුදල් හුවමාරු පහසුකම් වල අරමුණු වේ.

Your Comments