ග්‍රාමීය නිෂ්පාදන විධිමත් ව්‍යාපර ආකෘතියක් තුළ සංවර්ධනය කිරීමට සලසුම්

10

ග්‍රාමීය නිෂ්පාදන විධිමත් ව්‍යාපර ආකෘතියක් තුළ සංවර්ධනය කිරීමට රජය සලසුම් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව කෘෂිකාර්මික ධීවර කාර්මීක සහ සේවා යන ක්ෂේත්‍ර ආවරණය වන පරිදි අපනයන නිෂ්පාදන ගම්මාන පිහිටුවීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇති බව සදහන්.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කලේ ආනයන ආදේශන ලෙස දේශීය නිෂ්පාදන කර්මාන්ත දියුණු කිරීම මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ බවයි.

ඉදිරියේදී එම ගම්මාන වල නිෂ්පාදන ආයතන සහ ප්‍රධාන පෙළේ අපනයන සමාගම් සමග වෙළද ගිවිසුම් වලට එළඹීමට නියමිතයි.

 

 

Your Comments