කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ වර්ධනයක්

16

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.

සමස්ත මිල දර්ශකය සටහන්ව ඇත්තේ 5, 762යි දශඹ 7යි 1ක් ලෙසයි.

ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 3යි දශම 5 ඉක්ම වූ බව සඳහන්.

Your Comments