කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ සමස්ත මිල දර්ශකය පහතට

13

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ සමස්ත මිල දර්ශකය ඊයේ දිනයේ ඒකක 200 කින් පමණ පහත වැටුණා.

දිනය අවසන යේදී එම අගය සටහන් වූයේ ඒකක 7,597 .5 1 ක් ලෙසින්.

ප්‍රධාන පෙලේ සමාගම් 20 නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය ද ඒකක 68 කින් පමණ පහත වැටී 3029 .7 9 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

ඒ අනුව කොටස් වෙළඳපොලේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 2.3 ක්

Your Comments