කොටස් වෙළඳපොල සියයට 5ක වර්ධනයක්

3

මෙම වසරේ ගත වූ මාස 3 ක කාලය තුළ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල සියයට 5ක වර්ධනයන් පෙන්නුම් කළා.
වසර ආරම්භයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 6 දහස් 774 යි දශම 2යි 2 ක් ලෙසින් වාර්තා වූ අතර මුල් මාස 3 අවසානයේ එහි සියයට 5යි දශම 1යි 2ක වර්ධනයක් සටහන් කළා.

කෙසේ වෙතත් මාර්තු මාසය සැලකීමේ දී පෙබරවාරි මාසයට සාපේක්ෂව ඒකක 355 යි දශම 0 යි 6ක පහල යාමක් සියලු කොටස් මිල දර්ශකයෙන් පෙන්නුම් කළා.

පෙබරවාරි මාසය අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඒකක 7, 476 යි දශම 3යි 4ක් ලෙස සටහන් වූ අතර මේ වන විට එය දැක්වෙන්නේ ඒකක 7,121 යි දශම 2යි 8ක් ලෙසයි.

කොටස් වෙළඳපොල ඉතිහාසයේ ඉහළම කොටස් මිල දර්ශක වටිනාකම වාර්තා කළේ පසුගිය 27 වනදා වන අතර එය සටහන් වුණේ ඒකක 8, 812 යි දශම එකක් ලෙසයි.

Your Comments