කෘෂි නවීකරණ ව්‍යාපෘතියට රුපියල් මිලිය 12000ක්

20

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මගින් සැළසුම් කළ කෘෂි නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය සදහා රුපියල් මිලියන 12, 000ක් වෙන් කර තිබෙනවා.
එම ව්‍යාපෘතිය හරහා ගොවීන්ගේ නිෂ්පාදන, මිලට ගනු ලබන සමාගම් හා ගොවීන් අතර ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම පසුගියදා අමාත්‍යාංශයේදී සිදු කෙරුණා.
ගොවියා හට අතරමැදියාගෙන් වන මැදිහත්වීම අවම කිරීමත්, ගොවියාගේ අස්වැන්නට ඉහළ මිලක් ලබාදීමත්, ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙළඳපල පහසුකම් සැලසීමටත්, වගා කිරීමේදී නවීන තාක්ෂණය ලබා දීමත් මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි.

Your Comments