කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයට දුම්රිය

13

කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා දුම්රිය යොදා ගැනීමට තීරණය වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව වසර 50කට පමණ පසු දුම්රිය සේවය යළි කෘෂිකර්මාන්තයේ ප්‍රගමනයට හේතුවක් වනු ඇති බවයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ.

සෞභාග්‍යයේ ඉදිරිදැක්ම වැඩපිළිවෙළ යටතේ නව තීරණයට එළැඹ තිබෙනවා.

Your Comments