කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය ඉහළට

11

මේ වසරේ ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය සියයට 2 දශම 8 කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
නිෂ්පාදන කාණ්ඩ 20ක් අතුරින් නිෂ්පාදන කාණ්ඩ 10ක් 2017 ඔක්තෝම්බර් මසට සාපේක්ෂව වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.
මීට අමතරව 2018 ඔක්තෝම්බර් මස තුල ආහාර නිෂ්පාදන අංශයේ ද සුළු වර්ධනයක් දක්නට ලැබෙන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.

Your Comments