කළමැටිය ධීවර වරායේ ගින්නෙන් වූ හානිවලට සහන සැලසීමට කැබිනට් අනුමැතිය

10

ධීවර ප්‍රජාව සඳහා සහන සැළසීමේ වැඩපිළිවෙලකට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා
පසුගිය ජුනි මාසයේ කළමැටිය ධීවර වරායේ ඇති වූ ගින්නකින් යාත්‍රා සහ දැල් ආම්පන්න වලට හානි සිදුවුණා.
ඒ හේතුවෙන් ධීවර කාර්මිකයන්ට යාත්‍රා, එංජින් සහ ආම්පන්න ලබාදීම වෙනුවෙන් ධීවර අමාත්‍යවරයා මෙම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කලා

Your Comments