කළමැටිය ධීවර වරායේ ගින්නෙන් වූ හානිවලට සහන සැලසීමට කැබිනට් අනුමැතිය

6

ධීවර ප්‍රජාව සඳහා සහන සැළසීමේ වැඩපිළිවෙලකට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා
පසුගිය ජුනි මාසයේ කළමැටිය ධීවර වරායේ ඇති වූ ගින්නකින් යාත්‍රා සහ දැල් ආම්පන්න වලට හානි සිදුවුණා.
ඒ හේතුවෙන් ධීවර කාර්මිකයන්ට යාත්‍රා, එංජින් සහ ආම්පන්න ලබාදීම වෙනුවෙන් ධීවර අමාත්‍යවරයා මෙම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කලා

Your Comments