ඉදිරි වසර 4 තුළ කෘෂිකර්ම ආනයන සීමා කර ඇති බව අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ කියයි

8

නිෂ්පාදන ආර්ථිකයකට යොමු වීම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හමුවේ ඇති ප්‍රධාන අභියෝගයක් බව අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසනවා.

ඒ වෙනුවෙන් ඉදිරි වසර 4 තුළ කෘෂිකර්ම ආනයන සීමා කර ඇති බවයි හෙතෙම කියා සිටියේ.

Your Comments