ඇට්ලස් සමාගමට ලෝකඩ සම්මානයක්

7

ස්ලිම් සන්නාම විශිෂ්ටතා සම්මාන උළෙලේ දී ‘ඇට්ලස් සිප්සවි’ වැඩසටහන වෙනුවෙන් වසරේ ආයතනික සමාජ සත්කාර සන්නාම කාණ්ඩයේ ලෝකඩ සමමානය දිනා ගැනීමට ඇට්ලස් සමාගම සමත් වුණා.

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම හා ජනප්‍රියම අධ්‍යාපන හා ලිපිද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදන සැපයුම්කරු ලෙස මේ වන විට ඉදිරියෙන්ම පසුවන්නේ ඇට්ලස් සමාගමයි.

‘ඇට්ලස් සිප්සවි’ වැඩසටහන මගින් පසුගිය වර්ෂයේ පාසල් දරුවන් 11 දහස් 200 කට වැඩ පිරිසකට අධ්‍යාපන අවස්ථා හිමිකර දෙනු ලැබුවා.

ආර්ථික දුෂ්කරතාවලින් පෙලෙන සිසු දරුවන් වෙනුවෙන් ඇට්ලස් ආයතනය දැක්වූ එම අද්විතීය කාර්යභාරය වෙනුවෙනුයි අදාළ සම්මානය හිමිවුණේ.

Your Comments