අර්ථසාධක අරමුදලේ කොටස් වෙළෙඳපොළ ආයෝජනවල වටිනාකම රුපියල් කෝටි 1,000 කින් ඉහළට

4

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල විසින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ ලැයිස්තුගත සමාගම්වල කර තිබෙන ආයෝජනයන් හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම 2020 තෙවන කාර්තුව වන විට ඉහළ ගොස් තිබෙනවා . ඒ  රුපියල් බිලියන 10 කින් .

2020 ජූනි 30 වන දිනට අරමුදල විසින් ලැයිස්තුගත සමාගම් කොටස් 81 ක කර තිබෙන ආයෝජනයන් හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම දැක්වුණේ  රු. බිලියන 53.58 ක් ලෙසයි .

2020 සැප්තැම්බර් 30 දින වන විට එය රු. බිලියන 63.76 ක් ලෙසින් වාර්තා වනවා .

මේ අනුව 2020 වර්ෂයේ තෙවන කාර්තුව අවසාන වන විට සේවක අර්ථසාධක අරමුදල විසින් කොටස් වෙළෙඳපොළේ කර තිබෙන ආයෝජනවල සමස්ත වෙළෙඳපොළ වටිනාකම දෙවන කාර්තුව අවසානයේ දී සටහන් වූ අගයට සාපේක්ෂව රුපියල් බිලියන 10.14 කින් ඉහළ වර්ධනක්  වී තිබේ.

අරමුදල විසින් මෙම සමාගම් කොටස් 81 තුළ ආයෝජනය කර තිබෙන මුළු මුදල රුපියල් බිලියන 84.19 කි.

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල විසින් ලැයිස්තුගත සමාගම්වල කර තිබෙන ආයෝජනයන් හි උපලබ්ධි නොවූ අලාභය රු. බිලියන 20.64 ක් ලෙසයි  2020 සැප්තැම්බර් 30 වන දින වන විට දැක්වෙන්නේ .

Your Comments