අපනයන කෘෂි භෝග වල මිල ගණන් යළි ඉහළට

12

අපනයන කෘෂි භෝග වන ගම්මිරිස්, කරාබුනැටි සහ කුරුඳු මිල ගණන් යළිත් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ගම්මිරිස් කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 650 ක්, කරාබුනැටි කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් දහසක් සහ කුරුඳු කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 3, 200 ක් දක්වාත් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි අපනයන කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය ඒ.පී.හීන්කෙන්ද මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

මීට අමතරව කෝපි කිලෝග්‍රෑමයක මිල ද රුපියල් දහස දක්වා යළිත් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

නිෂ්පාදන වැඩිවශයෙන් වෙළදපොළට නිකුත් කිරීම හේතුවෙන් පසුගිය කාලසීමාව තුළ ඒවායේ මිල ගණන් පහළ බැස තිබුණා.

Your Comments