අද දිනයේදී භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසියක්

6

රුපියල් මිලියන ලක්ෂයක වටිනා කමකින් යුත් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසියක් අද දිනයේදී සිදු කිරීමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව පවසනවා.

එහිදී රුපියල් මිලියන හතලිස් දහස බැගින් බැඳුම්කර වෙන්දේසි කෙරෙන අතර එය කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ සිදු කරනු ලබනවා .
මෙහිදී රුපියල් මිලියන විස්සක බැඳුම්කර ප්‍රමාණයක් එක් කොටසකට අයත් වනවා .

 

 

Your Comments