කොළඹ-ගාල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ රථවාහන ගමනා ගමනයට සීමා

63

සීනිගම ඓතිහාසික දෙවොල් දේවාලයේ පෙරහර මංගල්‍යය වෙනුවෙන් අද සිට 18 වනදා දක්වා කොළඹ-ගාල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ රථවාහන ගමනා ගමනය සීමා කර තිබෙනවා.
පෙරහර වීථි සංචාර කාල සීමාව තුළ මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනය සීමා කරනු ඇති.
එමෙන්ම හෙට පස්වරු 1.15 සිට සහ 17 වනදා රාත්‍රී 9.30 සිට මෙලෙස වාහන ගමනා ගමනය සීමා කරන බව ද සඳහන්.
එම කාලසීමාවන් තුළදී රථ වාහන ගමනා ගමනය එක් මන් තීරුවකට සීමා කරනු ඇති.

Your Comments