ප්‍රදේශ කිහිපයකින් අවි ආයුධ මතුවෙයි

11

ප්‍රදේශ කිහිපයකින් අවි ආයුධ රැසක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

Your Comments