සියලු අධිවේගී මාර්ග සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික ගාස්තු ගෙවීමේ ක්‍රමවේදයක්

33

සියලු අධිවේගි මාර්ග සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික ගාස්තු ගෙවිමේ ක්‍රමවේදය හඳුන්වාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ඒ 2020 වසර වන විට එය සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරිමේි අරමුණින්.
මේ වනවිට එම ක්‍්‍රමය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ පමණයි.

ක්‍රමානුකූලව අනෙකුත් මාර්ගවලට ද ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෙවීම් ක්‍රමය හදුන්වාදෙන බවයි අධිවේගි මාර්ග මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ එස් ඕපනායක මහතා සඳහන් කළේ.
කටුනායක අධිවේඟී මාර්ගයේ ලියාපදිංචි වාහන සඳහා දක්ෂින අධිවේගී මාර්ගය භාවිත කිරිමට ද කඩිනමින් පහසුකම් සලසන බවයි එස් ඕපනායක මහතා පවසන්නේ.

Your Comments