වෘත්තීය සමිති වලට ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් සාකච්ඡාවක්

8

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය ඉන්දියාවට ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධතා ආරම්භ කර ඇති වෘත්තීය සමිතිවලට ඒ පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම සඳහා ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් සාකච්ඡාවක් ලබා දී තිබෙනවා.

එම සාකච්ඡාව මේ වනවිටත් ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවැත්වෙන බවයි වාර්තා වුණේ.

Your Comments