වැඩිම වාර ගණනක් භාවිත කළ වචනය කොරෝනා

14

වසරේ වැඩිම වාර ගණනක් භාවිත කළ වචනය බවට කොරෝනා වෛරස් පත්ව තිබෙනවා.

සෑම වසරකම ලොව වැඩියෙන්ම භාවිත කළ වචනය නම් කරනු ලබන්නේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඉංග්‍රීසි ශබ්ද කෝෂය සකසන සහ යාවත්කාලීන කරනු ලබන සංවිධානය විසින්.

මේ වසරේදී ඊට ලොක් ඩවුන් සහ වර්ක් ෆ්‍රොම් හෝම් යන වචනද ඇතුළත් බවයි එම සංවිධානය පවසන්නේ.

Your Comments