ලස්සන නුවර

102

චිත්‍ර අඳිනවා විතරක් නෙවෙයි…..,
මහනුවර පොඩි පැල වලිනුත් ලස්සන කරන්න පටන්ගෙන…

(උපුටා ගැනීමකි.) ——————-

Your Comments