රුපියල පහළට – විකුණුම් මිල 203යි ශත 50යි.

6

මහබැංකුව නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 203යි ශත 50ක් ලෙස මේ වන විට සටහන් වී තිබෙනවා.

 

එය ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල සටහන් වූ ඉතිහාසයේ අඩුම අගයයි.

ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 199 යි ශත 21 ක් ලෙස සඳහන්.

Your Comments