රියදුරු බලපත්‍ර අලුත් කිරීමේ කාලය තවත් මාස 03 කින් දීර්ඝ කරයි

15

රියදුරු බලපත්‍ර අලුත් කිරීමේ කාලය තවත් මාස 03 කින් දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

 

ඒ අනුව එම කටයුතු මාර්තු 31 දක්වා සිදුකරගත හැකි බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා කියා සිටියේ.

බලපත්‍ර කල් ඉකුත්වන රියදුරන්ට සිදුවන අපහසුතාවයන් මගහැරලීම සඳහා මෙම පියවර ගෙන තිබෙනවා.

නව කොරෝනා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් රියදුරු බලපත්‍ර අලුත් කිරීම සිදුකරනු ලබන්නේ යම් සීමාවකට යටත්වයි.

Your Comments