රාජාංගන සහ දැදුරුඔයෙත් වාන් දොරටු විවෘත වෙයි

6

රාජාංගනය සහ දැදුරුඔය ජලාශ වල වාන් දොරටු විවෘත කර ඇති බව වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

රාජාංගනය ජලාශයේ වාන් දොරටු 08 ක් මේ වන විට විවෘත කර ඇති අතර එම ජලය මුදා හැරෙන්නේ කලා ඔයටයි.

ඒ හේතුවෙන් කලාඔය ආශිත පහත් බිම්වල වාසය කරන ජනතාව අවධායනයෙන් පසුවිය යුතු බවයි එම දෙපාර්මේන්තුව සඳහන් කළේ.

මේ අතර දැදුරුඔය ජලාශයේ වාන් දොරටු 03 ක් අඩි 02 බැගින් ද විවෘත කර තිබෙනවා.

 

Your Comments