රාජ්‍ය ආයතනවලින් ජනතාවට සිදුවන අපහසුතා ගැන නියෝජ්‍ය කතානායක කියයි

17

රාජ්‍ය ආයතනවලින් සේවය ලබාගැනීමේදී ජනතාවට නොයෙක් අපහසුතාවන්ට මුහුණදීමට සිදුවන බැවින් එම වාතාවරණය වෙනස්කළ යුතු බව නියෝජ්‍ය කතානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා පවසනවා.

ඒ, ශ්‍රී ලංකා තත්ත්ව හා ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධනය පිළිබද ජාතික ආයතනයේ වාර්ෂික සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයට එක්වෙමින්.

Your Comments