යාල්දේවි සාලියපුරදී පීලී පනී

16

උතුරු මාර්ගයේ ධාවන කටයුතුවලට බාධා පැමිණ ඇති බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසනවා.

ඒ, අනුරාධපුර, සාලියපුර ප්‍රදේශයේ දී දුම්රියක් පීලිපැනීමට ලක්වීම හේතුවෙන්.

යාපනයේ සිට කොළඹ බලා පැමිණි යාල්දේවි දුම්රිය දහවල් පීලිපැනීමට ලක්ව ඇති බවයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ.

Your Comments