යාන් ඔය හොරොව්පතාන ප්‍රදේශය තවදුරත් සුළු ගංවතුර මට්ටමේ

4

යාන් ඔය හොරොව්පතාන ප්‍රදේශය තවදුරත් සුළු ගංවතුර මට්ටමේ බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
එම ප්‍රදේශයේ අනතුරු ඇගවීමේ මට්ටම මීටර් 6ක් වන අතර මේ වන විට ජල මට්ටම දැක්වෙන්නේ මීටර් 7.5යි8ක් ලෙසින්.

වැසි තත්වය හමුවේ අනෙකුත් ගංගා ආශ්‍රීත ජල මට්ටම සාමාන්‍ය තත්වයේ බව ද වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කලා.

Your Comments