මෙගා වොට් 400ක හදිසි විදුලි මිල දී ගැනීමකට කැබිනට් අනුමැතිය

18

මෙගාවොට් 400 ක හදිසි විදුලිය මිලදී ගැනීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.
ඒ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පත් කළ කමිටුව කළ නිර්දේශයක් සැලකිල්ලට ගනිමින්.
විදුලි අර්බුදය විසදීම සදහා ගත යුතු කෙටිකාලීන මධ්‍යකාලීන සහ දිගුකාලීන ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් සම්න්ධයෙන් එම කමිටුවේ දී අවධානය යොමු කර ඇති බව සදහන්.

Your Comments