මූල්‍ය සමාගම් 9ක තත්ත්වය අයහපත් බවට මහ බැංකුවෙන් නිවේදනයක්

28

බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම් 9ක්  සිය අවම ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණාත්මකතා අවශ්‍යතා සපුරා නොමැති බවත්,  ඉන් එක සමාගමක් ප්‍රාග්ධනය වර්ධනය කිරීමේ පිළිගතහැකි සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කර නොමැති බවත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රසිද්ධ නිවේදනයක් මගින් මහජනතාව වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.

ආර්පිකෝ ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පීඑල්සී,
ඇසෝෂියේටඩ් මෝටර් ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පීඑල්සී,
කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්,
බිම්පුත් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී,
මර්චන්ට් බෑන්ක් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී,
යූ බී ෆිනෑන්ස් කම්පැනි ලිමිටඩ්,
රිචඩ් පීරිස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්,
සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී

විධානයන්ට අනුකූල වීම සඳහා එම ආයත්නවලට කාල දිගුවක් ලබා දී තිබෙනවා.

මේ අතර

නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී

විසින් අවම ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණාත්මකතා අවශ්‍යතා සපුරා නොමැති අතර මේ දක්වා ප්‍රාග්ධනය වර්ධනය කිරීමේ පිළිගතහැකි සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කර නොමැති බව ද මහ බැංකු නිවේදනයේ සඳහන්.

අවම ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණාත්මකතා අවශ්‍යතාවයට අනුකූල නොවන බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම්වල නාමයන් නිවේදනයෙහි සඳහන් කර ඇත්තේ එය තැන්පතුකරුවන්ට සැලකිය යුතු අවදානමක් ඇති කරන නිසා බවයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අවධාරණය කර සිටින්නේ.

එම නිවේදනයෙන් පෙන්වා දී ඇත්තේ තමන් විසින් සිදුකරනු ලබන නියාමනය සහ අධීක්ෂණය, බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම් ද ඇතුලුව කිසිදු මූල්‍ය ආයතනයක අසාර්ථකවීමක් අනිවාර්යයෙන් වළක්වන බව සහතික නොකරන බවයි.

නිවේදනය පහතින් 

Your Comments