මහවැව ධර්මරාජ විද්‍යාලය ජාතික පාසලක් නොකිරීමට විරෝධය

5

මහවැව ධර්මරාජ විද්‍යාලය ජාතික පාසලක් නොකිරීමට විරෝධය දක්වමින් එම විද්‍යාලයේ මව්පියන් විරෝධතාවයක් ආරම්භ කරා.

 

ඒ අද (13) දින පුත්තලම කොළඹ මාර්ගය සම්පුර්ණයෙන් වසා දමමින්.

ජාතික පාසලක් ලෙස නම් කිරිමට අදාල නිර්නායක හතෙන් හයක්ම සපුරා ඇතත් දේශපාලඥයකුගේ මැදිහත්වීමෙන් වෙනත් පාසලක් නම් කිරිම හේතුවෙන් මහවැව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මව්පියන් මෙසේ මාර්ගය වසා දමා විරෝධතාවය දක්වා තිබෙනවා.

Your Comments