පිළිකා රෝගීන්ගේ වාර්තා වීම ඉහළට

24

වසරකට මෙරටින් වාර්තාවන පිළිකා රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතින බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා.
එහි අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය වසන්ත දිසානායක මහතා පැවසුවේ වසරකට අළුතින් පිළිකා රෝගීන් 15, 000 ක් පමණ හදුනා ගන්නා බවයි.

මේ වැඩිදුරටත් අදහස් පළ කළ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය වසන්ත දිසානායක මහතා.

27_12_0700උ්ී්භඔ්‍ය්_02

Your Comments