පැය 24කදී මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සම්බන්ධ පැමිණිලි 124 ක්

28

ගත වූ පැය 24 තුළ මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා, නීති උල්ලංඝනය කිරීම් ඇතුළු පැමිණිලි 124ක් ලැබී ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසනවා.
ඒ අනුව ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 2 ක් ලැබී ඇති අතර, මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 117 ක්.
පසුගිය 08 වැනිදා සිට ඊයේ වනතෙක් ලැබී ඇති සමස්ත පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 2138 ක් බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කළේ.

Your Comments