පාස්කු කොමිසම් වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට

6

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කල ජනාධිපති කොමිසම් වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ලැබුනු බව කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා .

Your Comments