පාසල් ආරක්ෂාවට විශේෂ මෙහෙයුමක්

94

පාසල් භූමි සහ ඒ අවට ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා විශේෂ මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සහ ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලිසිය සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය සමග එක්වයි.

රට තුළ මතු ව ඇති තත්ත්වය පිළිබඳ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ආරක්ෂක ප්‍රධානීන් සමග සිදුකළ සාකච්ඡාවලදී පාසල් ආරම්භ කිරීමට පෙර සියලු‍ පාසල් භූමි සහ ඒ අවට ත්‍රිවිධ හමුදාවේ, පොලිසියේ සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ සහභාගිත්වයෙන් පරීක්ෂාවට ලක් කර ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකිරීමේ වගකීම ආරක්ෂක අංශ විසින් භාරගෙන තිබෙනවා.

එමෙන්ම පාසල් ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව ද ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලීසිය සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ සභාගිත්වයෙන් පාසල් සහ ඒ අවට ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා කටයුතු සූදානම් කර ඇති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පැවසුවේ.

මේ, එම වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වූ අධ්‍යාපන අමාත්‍යශ ලේකම් එම්.එන් රණසිංහ මහතා..

Your Comments