පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබද කාරක සභාව අද රැස් වෙයි

8

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව අද රැස්වනවා.

ඒ මෙම සතියේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ අවසන් තීරණයක් ගැනීම සඳහා යි.

කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ එය ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

එමෙන්ම පක්ෂ නායක රැස්වීම පසුගිය සිකුරාදා පැවැත්වීමට නියමිත වුවද එය අද දිනය දක්වා කල් ගියා.

මෙම සතියේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් හෙට සිට ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

 

Your Comments