පසුගිය වසරේ දී වෙළඳසැල් 14 දහස් 906 කට නඩු

4

වෙළඳසැල් 14 දහස් 906 කට පසුගිය වසරේ දී නඩු පවරා ඇති බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසනවා.

එහිදී රුපියල් කෝටි 6කට අධික මුදලක් දඩ ලෙස අයකරගෙන ඇති බවයි අධිකාරිය සඳහන් කළේ.
පසුගිය වසරේ දී වැටලීම් 15 දහස් 923ක් සිදු කර තිබෙනවා.

පාරිභෝගිකයින්ට සිදුවන අපහසුතා මගහරවා ගැනීම සඳහා තවදුරටත් වැටලීම් ක්‍රියාත්මක බවයි පාරිභෝගික අධිකාරිය කියා සිටියේ.

Your Comments