පශ්චත් මැතිවරණ සමය සාමකාමීයි – කැෆේ කියයි

11

පශ්චාත් මැතිවරණ සමය සාමකාමී බව කැෆේ සංවිධානය පවසනවා.
එම සංවිධානය නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ එම කාලය තුළ පැමිණිලි 39ක් පමණක් ලැබී ඇති බවයි.
අදාළ පැමිණිලි ද බරපතල ගණයේ ඒවා නොවන බව ද කැෆේ සංවිධානය ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments