‘නීතියේ අවසරය’ 6කින් වැඩිකරගෙන ටයර් නැතිව කාරයක් පදවයි

288

ඉදිරිපස ටයර් නොමැති කාර් රථයක් පැදවූ රියැදුරෙකු පිළිබඳ වාර්තාවනවා.

ඒ එංගලන්තයේ වයඹ දිග Greater Manchester කලාපයේ M66 දරණ මාර්ගයේ දී.

වාහනය නවතා විමර්ශනය කිරීමේ දී පොලිසියට දැකගන්නට ලැබුනේ රියදුරු බීමත්ව ඇති බවක්.

ඒ අනුව රියදුරුගේ ‘බීමත්කමේ තරම’ පරික්ෂා කර තිබෙනවා.

එහි දී අනාවරණ වී ඇත්තේ නීතියේ අවසරයට වඩා ‘6 ගුණයක ඇල්කොහොල්’ ශරීරගතව ඇති බවක්.

රියදුරුගේ බීමත්කම 100ml ට ඇල්කොහොල් මිලිග්‍රෑම් 196ක්.

එංගලන්තයේ රියදුරෙකුට අවසර ඇත්තේ මිලි ලීටර 100 ට ඇල්කොහොල් මිලිග්‍රෑම් 35ක් ප්‍රමාණයක් බවයි දැක්වෙන්නේ.

Your Comments