දුම්රිය මගින් පාර්සල් ප්‍රවාහනය කිරීමේ කටයුතු අද සිට

8

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හමුවේ නවතා දැමුණු දුම්රිය මගින් පාර්සල් ප්‍රවාහනය කිරීමේ කටයුතු අද සිට ආරම්භ වුණා.

 

ඒ අනුව දුම්රිය ධාවනය සිදු කෙරෙන සියලු ප්‍රදේශවල අද සිට එම පාර්සල් බෙදා හැරීමේ කටයුතු සිදු වනු ඇති.

එමෙන්ම, කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් දුම්රිය ගමන් වාර අවලංගු කිරීම මත කලින් ආසන වෙන් කර ගත් පුද්ගලයන්ට යළි මුදල් ගෙවීමේ කටයුතු ද අද සිට ආරම්භ වුණා.

 

Your Comments