දිවුරුම් දුන් අමාත්‍යවරු රැසක් වැඩ අරඹයි [PHOTOs]

17

අද දිනයේ දිවුරුම් දුන් නව අමාත්‍යවරුන් කිහිපදෙනෙකුම සිය ධූරවල රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කළා.

ඒ අනුව, අධිකරණ, මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා එම අමාත්‍යාංශයේදී සිය ධුරයේ රාජකාරි කටයුතු නිල වශයෙන් ආරම්භ කරනු ලැබුවා.

එමෙන්ම පරිසර සහ වනජිවි සම්පත්, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන මහතා ද අද පස්වරුවේ සිය ධූරයේ රාජකාරිය ආරම්භ කළා.

අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශයේ දී ද අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විදුලිබල හා බලශක්තිඅමාත්‍යාංශයේදී ද අද පස්වරුවේ වැඩ භාර ගනු ලැබුවා.

එමෙන්ම කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ, සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍යවරිය ලෙස දිවුරුම් දුන් පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය එම ධුරයේ රාජකාරි ආරම්භ කළා.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා ද නිල වශයෙන් සිය රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කළේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ දීයි.

උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ද අද පස්වරුවේ සිය ධූරයේ වැඩකටයුතු ආරම්භ කළා.

ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ආරුමුගන් තොන්ඩමන් මහතා වැඩ ආරම්භ කළේ කොල්ලුපිටියේ පිහිටි අමාත්‍යංශයේ දී .

Your Comments