ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් ඉවත් වූවන්ට අවස්ථාවක්

13

ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් නීත්‍යානුකූලව ඉවත් වු පුද්ගලයන් 200 දෙනෙකු බන්ධනාගාර නියාමකවරුන් ලෙස කඩිනමන් බඳවා ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

වයස අවුරුදු 40ට අඩු පුද්ගලයන් ඒ සඳහා බඳවා ගැනීමට අදාළ අයදුම්පත් පුවත්පත් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති බවයි බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක චන්දන ඒකනායක මහතා පැවසුවේ.

බන්ධානාගාර නිලධාරීන් ලෙස බඳවා ගන්නා පුද්ගලයන් බන්ධනාගාර බුද්ධි අංශ ඇතුළු විශේෂිත සේවාවන් වෙත අනුයුක්ත කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

 

Your Comments