ජනපතිවරණයේදී ”ජාතික ආරක්ෂාව” වැදගත් අංගයක්

15

මෙවර ජනාධිපතිවරණයෙ දී ජාතික ආරක්ෂාව වැදගත් අංගයක් වනු ඇති බව අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා පවසනවා.
මාතලේ පැවති වැඩසටහනකින් අනතුරුව මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments