ගෑස් බෙදාහරින මධ්‍යස්ථාන පාරිභෝගික අධිකාරීයේ පරික්ෂාවට

14

දිවයින පුරා ගෑස් බෙදාහරිනු ලබන මධ්‍යස්ථාන පරික්ෂාවකට ලක් කිරිමට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබෙනවා.
ඒ, ගෑස් සගවා ඇති බවට සහා වැඩි මිලට ගෑස් අලෙවි කරන බවට ලද පැමිණිවලට අදාලවයි.
දැනටමත් ගෑස් බෙදාහැරිමේ නියෝජිතයින් 500කට වැඩි පිරිසක් එලෙස පරීක්ෂාවකට ලක් කර ඇති බව සදහන්.

Your Comments