ග්‍රාමනිලධාරීන්ගේ ගැටලුවලට නාමල්ගෙන් විසදුම්.

5

ග්‍රාමනිලධාරින් සඳහා රාජකාරී ගැසට් කර සේවා ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

 

වසර ගණනාවක් තිස්සේ නොවිසදුණු වෘත්තිය ගැටලු පිළිබඳ එක්සත් ග්‍රාමනිලධාරී සංගමයේ නියෝජිතයින් පිරිසක් තරුණ හා ක්‍රීඩා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ දී අමාත්‍යවරයා දැනුවත් කළා.

එහිදී ග්‍රාම නිලධාරීවරුන්ගේ රාජකාරී කරගෙන යාම සඳහා කාර්යාලයක් සහ කොට්ඨාසයේ සංචාරය සඳහා ගෙවීම් ඇතුළු ගැටලු ගණනාවකට විසදුම් ලබා දුන් බවයි එම අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ

 

Your Comments